.: اولین نشست کمیته‌ی اجرایی پنجمین همایش بین‌المللی آموزش مهندسی ایران

تعداد تصاویر این گروه = 1 تصویر
تعداد تصاویر این گروه = 1 تصویر
تعداد تصاویر این گروه = 2 تصویر
تعداد تصاویر این گروه = 1 تصویر