| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

خبر

میزبانی ششمین کنفرانس بین‌المللی آموزشی مهندسی توسط دانشگاه فردوسی مشهد


ادامه مطلب1395/09/15

یادداشت

ضرورت بین‌المللی شدن آموزش عالی (با تأکید بر آموزش مهندسی)
دکتر جعفر توفیقی داریان، عضو انجمن آموزش مهندسی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و رئیس جمعیت توسعه‌ی علمی ایران


ادامه مطلب1395/09/09

پیام

پیام دکتر علی اشرفی‌زاده
دبیر پنجمین کنفرانس بین‌المللی آموزش مهندسی ایران


ادامه مطلب1395/06/20

خبر

برگزاری پنجمین همایش بین‌المللی آموزش مهندسی ایران


ادامه مطلب1395/03/17

صفحه اولصفحه قبل8910صفحه بعدصفحه آخر