| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

پنجمین همایش آموزش مهندسی (با تاکید بر بین‌المللی سازی)
کمیته راهبردی
اعضای کمیته راهبردی
شورای اجرایی
دبیر همایش - دکتر علی اشرفی‌زاده
دبیر کمیته علمی - دکتر علی غفاری
دبیر کمیته اجرایی - دکتر امید پورعلی
دبیر کمیته برنامه‌ریزی و هماهنگی - دکتر مهرداد کازرونی
دبیر کمیته انتشارات - دکتر فرشاد ترابی
دبیر کمیته نمایشگاه‌ها و ارتباط با صنعت - دکتر مهدی مختار زاده
دبیر کمیته تبلیغات و روابط عمومی - مهندس احمد بنی احمدی
دبیر کمیته انفورماتیک - دکتر سعید صدیقیان
دبیر کمیته مالی، تشریفات و تدارکات - دکتر محمدرضا کاویانپور
دبیر کمیته روابط بین‌الملل - دکتر فرهاد یزدان‌دوست
دبیر کمیته کارگاه‌های آموزشی - دکتر نصرت الله گرانپایه
دبیر کمیته دانشجویی و مسابقات - دکتر کیوان نارویی
مسئول دبیرخانه - سرکار خانم معصومه غفوری
همکاران محترم شورای اجرایی