| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش > همکاران محترم شورای اجرایی
.: ساختار سازمانی همایش  >  همکاران محترم شورای اجرایی

خانم دکتر افسانه مجری 
آقای دکتر بابک ابراهیمی
آقای دکتر مسعود عسگری