.: ساختار سازمانی همایش  >  اعضای کمیته راهبردی

اعضای کمیته راهبردی پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران (به ترتیب حروف الفبا)
 
 • دکتر علی اشرفی زاده
 • دکتر محمود احمدیان عطاری
 • دکتر مجید بازارگان
 • دکتر عباس بازرگان
 • مهندس حبیب الله بیطرف
 • دکتر سیدمحمدتقی بطحایی
 • مهندس اکبر ترکان
 • دکتر حمید تقی راد
 • دکتر ناصر توحیدی
 • دکتر جعفر توفیقی
 • دکتر پرویز جبه دار مارالانی
 • دکتر محمدحسین حامدی
 • دکتر علی خاکی صدیق
 • مهندس بیژن زنگنه
 • دکتر مجتبی شریعتی نیاسر
 • دکتر ابراهیم شیرانی
 • دکتر سعید سهراب پور
 • دکتر محمد شکرچی زاده
 • دکترحمیدرضا صفوی
 • دکتر حسن ظهور
 • دکتر محمدرضا عارف
 • دکتر عباس علی آبادی
 • دکتر علی غفاری
 • دکتر رضا فرجی دانا
 • دکتر مهدی کشمیری
 • دکتر محمود کمره ای
 • دکتر حسین معماریان
 • دکتر علی مقداری
 • دکتر رضا مکنون
 • دکتر منوچهر منطقی
 • دکتر محمود موسوی مشهدی
 • دکتر سیدقاسم میرعمادی
 • دکتر محمود نیلی احمدآبادی
 • دکتر محمود یعقوبی
 •