صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

تاریخهای مهم:
  • زمان برگزاری همایش: 30 آبان  تا 2 آذر 1396
  • مهلت ارسال مقالات: 1 شهریور 1 مهر 1396
  •  داوری مقالات: خاتمه یافت.
  • مهلت تحویل ویرایش نهایی مقالات: 15 مهر 25 مهر 1396
  • مهلت ثبت نام در همایش با تخفیف: 30 مهر 1396