صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

بین‌المللی سازی مؤسسات آموزش مهندسی ایران

ارتقای ارتباطات بینالمللی مؤسسات آموزش مهندسی ایران 

استفاده از دستاوردهای جهانی و تازه در آموزش مهندسی در ایران

توجه به حفاظت از محیط زیست و ارتقای کیفیت زندگی در آموزش مهندسی

بازنگری در آموزش مهندسی برای تأکید بیشتر بر حفظ محیط زیست و کاهش آلایندهها

نقش آموزش مهندسی در دستیابی به توسعه‌ی پایدار

محتوای برنامه‌های درسی درآموزش مهندسی

نقش علوم پایه و نحو‌‌ه‌‌ی آموزش آنها در آموزش مهندسی

توجه به علوم اقتصادی در آموزش مهندسی

توجه به علوم انسانی در آموزش مهندسی

توجه به علوم مدیریت در آموزش مهندسی

آموزش تاریخ علوم مهندسی

مستندسازی تجربیات درآموزش مهندسی

مستندسازی تجربیات شخصی در آموزش دروس نظری و آزمایشگاهی

مستندسازی تجربیات و دستاوردهای آموزش مهندسی در ایران

مستندسازی تجربیات و دستاوردهای آموزش مهندسی در سایر کشورها

استفاده از شیوه‌های نوین تدریس و ارزشیابی در آموزش مهندسی

به کارگیری روشهای مؤثر یاددهی و یادگیری در آموزش مهندسی

ارزیابی آموزش دروس مهندسی

ارزیابی کیفیت تدریس اساتید و دستیاران آموزشی

ارزشیابی گروهها و موسسات آموزش مهندسی

نقش دستیاران آموزشی و کلاسهای حل تمرین در بهبود آموزش 

چالشها و راه حلها در ارتباط با برنامهریزی و اجرای آموزش مهندسی

رشد خلاقیتهای دانشجویان

رشد تواناییهای دانشجویان در طراحی

توجه به مقتضیات افزایش بانوان مهندس

توجه به موضوع اخلاق حرفهای

استفاده از رسانهها و فناوریهای نوین اطلاعات

استفاده از ابزارها و فناوریهای نوین آموزشی

ایجاد رشتههای جدید و توسعه تخصصهای بین رشتهای

توجه به تفاوت استعدادهای دانشجویان

سایر موارد

تقویت ارتباط متقابل صنعت و دانشگاه با هدف بهبود آموزش مهندسی

بازنگری در آموزش مهندسی با هدف کمک به کاهش مصرف انرژی

تأثیرات متقابل نیازهای جامعه، بازار کار و آموزش مهندسی

توجه به موضوع کارآفرینی و مهار‌ت‌های کسب و کار در آموزش مهندسی  

تشابهها و تفاوتها در آموزش رشتههای مختلف مهندسی

گذر از توسعه‌ی کمی به کیفی در آموزش مهندسی در ایران

شایستگی حرفهای در مهندسی

ارتباط چگونگی سنجش و پذیرش دانشجو و آموزش مهندسی

نقش انجمنهای علمی و تخصصی در آموزش مهندسی

تأثیر قوانین و مقررات آموزشی بر کیفیت آموزش مهندسی

اهمیت تربیت کارشناسان و متخصصان در حوزه‌ی آموزش مهندسی

نقش توسعه‌ی قابلیتهای اعضای هیأت علمی در بهبود آموزش مهندسی

آموزش مستمر مهندسی و ارتقای مهارتها و معلومات دانشآموختگان